Melissa Ashton, MSW

Melissa Ashton
Manadjè Sèvis pou Viktim nan Tout Eta a (Statewide Victim Services)
mashton@fcasv.org

Melissa nan domèn sèvis pou viktim nan depi plis pase 18 lane. Li te kòmanse karyè li nan Biwo Pwokirè Eta Konte Leon lan anvan li te vini nan Biwo Pwokirè Konte Broward la pou prensipalman ankadre sivivan vyolans familyal ak seksyèl. Li te travay tou nan Biwo Pwokirè Jeneral la kòm analis konpansasyon pou viktim anvan li te vin sèvi kòm Direktè pwogram defans viktim Florida State University a (FSU) pandan prèske 10 lane. Kòm Direktè FSU, li te travay avèk sivivan tout tip krim.  Li gen yon metriz nan sèvis sosyal li te resevwa nan men Florida State University. Nan kad travay li nan FCASV, Melissa kontinye ap travay avèk sivivan yo sou bezwen jiridik sivil yo avèk sibvansyon LAV la. Li ofri defansè dwa yo nan Florida asistans teknik tou epi li travay sou pwoblèm PREA toupatou nan eta a. Melissa renmen pase tan avèk fanmi li epi l ap antrene pou pwochen kous li!