Kanpis

Kanpis

 • Ale lekòl avèk yon moun ki fè agresyon seksyèl sou ou kapab parèt enposib ak akablan, sitou si w pa konnen ou gen dwa ki egzije pou lekòl ou pran mezi pou pwoteje ou ak dwa w pou w resevwa yon edikasyon.    

Tit IX

 • Donk kisa Tit IX la ye?

Tit IX se yon lwa federal ki egzije pou tout lekòl ki resevwa finansman federal kenbe yon anviwònman san vyolans seksis ak diskriminasyon seksyèl. (Sa gen ladan vyolans seksyèl, vyolans familyal, vyolans nan relasyon damou, asèlman kriminèl, ak lòt fòm pèsekisyon seksyèl.)

Si yon etidyan fè eksperyans vyolans oswa diskriminasyon seksyèl oswa seksis, Tit IX la egzije pou enstitisyon eskolè a elimine anviwònman ostil la epi ede w jwenn sèvis, resous, ak/oswa jan pou pote yon plent Tit IX fòmèl kont tout moun ki pèsekite w oswa fè w mal.

Pou plis enfòmasyon sou Tit IX la, tanpri ale sou https://www.knowyourix.org/

Dwa

 • Ki dwa mwen genyen dapre Tit IX la kòm etidyan ki te viktim vyolans seksyèl?
  • Ou gen dwa pou deside si w vle rapòte vyolans seksyèl la, vyolans familyal la, vyolans nan relasyon damou an, asèlman kriminèl la ak lòt fòm pèsekisyon seksyèl, kèlkeswa kote krim nan te fèt la, epi se yon lòt etidyan, yon anplwaye kanpis la, oswa yon lòt pati ki te komèt li.
  • Ou gen dwa pou yo pale w de resous sou kanpis la ak nan kominote a ki disponib pou ou kòm sivivan kèlkeswa desizyon ou pran sou zafè rapòte a.
  • Ou gen dwa pou yo di w kiyès moun konfidansyèl yo ak ki kote biwo konfidansyèl yo ye sou kanpis ou a k ap ba w èd konfidansyèl.
  • Ou gen dwa a asistans rezonab nan men lekòl ou a sa gen ladan ajisteman nan orè ou epitou yon lòd pa pran kontak avèk moun ki komèt zak la kèlkeswa desizyon ou pran sou zafè rapòte a.
  • Ou gen dwa pou pote plent kot kowòdonatè Tit IX lekòl ou a ki oblije fè yon envestigasyon adekwat, fyab, ak san patipri.
  • Ou gen dwa pou w rapòte tout reprezay moun ki te komèt zak la, zanmi li, manm ekip li, manm klèb li, oswa tout lòt moun ki se yon manm kominote kanpis la, fè.
  • Ou gen dwa pou w deside si w vle rapòte krim nan bay lapolis (yon pwosesis ki separe de plent Tit IX la nan lekòl la).
  • Ou gen dwa pou w jwenn èd nan men resous ki pa sou kanpis la pou konsèy sikolojik, sèvis medikal, jiridik, oswa reprezantasyon.
  • Si w soumèt yon plent Tit IX fòmèl ou gen dwa a yon konseye ou chwazi pou ale nan tout odyans disiplinè avèk ou – se kapab yon avoka oswa yon defansè dwa viktim.
  • Ou gen dwa a tout enfòmasyon moun ou akize de zak la bay sou dosye a epitou dwa pou w prezante prèv ou yo ak temwen ki gen rapò yo bay anketè a ak panèl disiplinè a.
  • Ou gen dwa pou w gen moun ki fòme ak eksperimante k ap okipe plent ou a.
  • Ou gen dwa pou w resevwa rezilta ekri sou plent ou a an menm tan ke akize a. Avi sa a dwe gen ladan desizyon an, tout sanksyon yo, rezon desizyon an, ak tout pwosedi apèl ki disponib pou ou.

Konfidansyalite

 • Èske y ap kenbe enfòmasyon mwen bay enstitisyon eskolè mwen an konfidansyèl?  
  • Lè w ap konsidere rapòte vyolans seksyèl oswa diskriminasyon seksis bay lekòl ou a li enpòtan anpil pou w li politik lekòl ou a sou konfidansyalite pou detèmine kiyès ki yon sous rapò konfidansyèl ak kiyès ki yon “anplwaye responsab.”
  • Dapre Tit IX la enstitisyon eskolè yo dwe aji lè yon anplwaye responsab vin okouran yon ensidan ki gen ladan vyolans seksyèl oswa diskriminasyon seksis.
  • Nan pifò ka yo pwofesè yo, pèsonèl la ak tout moun inivèsite a peye se yon anplwaye responsab SÒF SI yo deziyen konseye, travayè sosyal oswa pèsonèl medikal kòm sous rapò konfidansyèl ki pa gen pou rapòte bay kowòdonatè Tit IX la.
  • Ou dwe gen aksè a politik sou konfidansyalite enstitisyon w lan ak a kiyès li deziyen kòm sous rapò konfidansyèl sou sit wèb li a.
  • Li enpòtan pou note si ou pale avèk yon anplwaye responsab l ap mete kowòdonatè Tit IX la okouran akizasyon yo epi l ap ouvè yon envestigasyon sou afimasyon w lan.

 

Si w ta renmen toudabò pale avèk yon moun ki pa sou kanpis la pou diskite sou opsyon rapò w yo tanpri kontakte Sant pou Viktim Agresyon Seksyèl (Sexual Assault Center) ki toupre w lan pase pa https://www.fcasv.org/find-your-local-center ak/oswa ou gen dwa kontakte FCASV tou epi mande pale avèk Kowòdonatè Sèvis pou Viktim nan Tout Eta a nou an. Ou kapab pale avèk Kowòdonatè Sèvis pou Viktim nan Tout Eta a (Statewide Victim Services Coordinator) ak lòt manm pèsonèl la nan FCASV an prive ak konfidansyèlman – nou p ap rapòte enfòmasyon w yo. Ou pa menm oblije ba nou non w si w pa vle.