ENFÒMASYON POU VIKTIM YO

Nou kwè w. Se pa fòt ou.

Kadejak ak lòt krim vyolans seksyèl gen konsekans devastatè sou lavi viktim yo ak kominote yo. Krim vyòl, abi seksyèl sou timoun, ensès, asèlman kriminèl, kadejak marital, ak pèsekisyon seksyèl twomatize sante fizik ak mantal sivivan yo epi retire santiman sekirite ak byennèt yo. Kadejak gen konsekans ki touche lòt pwoblèm kiltirèl tou. Dapre Noll, Shenk, ak Putnam (2009), apeprè 5 adolesan sou 10 ki ansent te sibi abi seksyèl pandan yo te timoun. Kadejak responsab jiska 20% gwosès adolesan epi yo estime 62% fi adolesan ki ansent pou premye fwa te fè anvan sa eksperyans molestasyon, kadejak, oswa tantativ kadejak (Boyer ak Fine, 1993). An 1996, to gwosès nasyonal an rapò ak kadejak la te 5.0% pa kadejak pami viktim ki gen laj pou repwodui yo (laj ant 12 ak 45 an); pami granmoun yo, yo estime 32,101 gwosès te rezilta kadejak chak ane (Holmes, Resnick, ak Kilpatrick, 1996). Sivivan kadejak yo anplis de sa gen plis danje pou yo fè toksikomani epi gen pwoblèm mantal tankou paregzanp gwo depresyon, swisid, ak eta estrès apre twomatis (Kilpatrick, Ruggiero, Acierno, Saunders, et al., 2003).

Ou pa poukont ou.

Kadejak se krim yo mwens rapòte nan Etazini, donk li difisil pou konnen konbyen lavi vyolans seksyèl touche. Biwo Estatistik Jidisyè a (Bureau of Justice Statistics) (2002, 2012) estime se sèlman 30.7% nan viktim yo ki rapòte krim nan bay lapolis. Yo te rapòte trannsis (36%) pousan nan kadejak yo, 34% nan tantativ kadejak yo, ak 26% nan agresyon seksyèl yo bay lapolis, an 1992-2000. An mwayèn, yo estime gen 211,200 kadejak ak agresyon seksyèl yo pa t rapòte bay lapolis ant 2006 ak 2010. Menm si krim vyolan grav yo te gen mwens chans pou yo pa rapòte yo bay lapolis pase agresyon senp, gen yon pi gran pousantaj kadejak oswa agresyon seksyèl (65%) pase agresyon senp (56%) yo pa t rapòte, pandan peryòd senk lane nou mansyone pi wo a. 

Done yo nan Florida

  • Nan Florida, 1 fi sou 6 (17%) te sibi kadejak a yon sèten moman nan lavi li (CDC, 2010).
  • Nan Florida, yo rapòte yon enfraksyon seksyèl bay lapolis chak 49 minit (NSVRC, 2015).
  • Depatman Lapolis Florida a (Florida Department of Law Enforcement) di yo te rapòte 10,732 enfraksyon seksyèl an 2015* (7,201 kadejak ak 336 tantativ kadejak).  

* Definisyon yo ak metòd pou rapòte done yo varye. Paregzanp, yo pa t rapòte sodomi fòse ak karès fòse nan chif enfraksyon seksyèl yo anvan  2013.

 

Kadejak

Vyolans Seksyèl ki Pa Kadejak

Eta

Pondere %

Kantite Viktim yo Estime

Pondere %

Kantite Viktim yo Estime

Florida

17.0

1,266,000

41.8

3,111,000

Sous: Ankèt Nasyonal sou Patnè Entim ak Vyolans Seksyèl (National Intimate Partner and Sexual Violence Survey). Rapò Rezime CDC 2010.

Nou la pou ou, lè ou pare.

Florida reponn bezwen sivivan agresyon seksyèl yo anpil jan. Pwogram pou viktim agresyon seksyèl ak pwogram defans dwa viktim nan kominote a ofri edikasyon kominotè, konsèy sikolojik, gwoup ankadreman, liy èd telefonik, ak sèvis entèvansyon nan ka kriz pou viktim agresyon seksyèl yo. Konsèy Kont Vyolans Seksyèl nan Florida a (Florida Council Against Sexual Violence, FCASV) gen yon liy èd telefonik gratis pou ede moun k ap rele apatide Florida yo jwenn sèvis ak enfòmasyon yo bezwen yo. Yo kapab transfere moun k ap rele yo touswit kot pwogram pou viktim agresyon seksyèl ki pi pre yo a oswa yo gen dwa jwenn enfòmasyon nan men FCASV.

Vyolans Seksyèl ki gen Gason kòm Viktim
Enfòmasyon pou Gason

Dwòg Kadejak. Jwenn enfòmasyon:
Fèy Enfòmasyon sou Dwòg Kadejak